Waarom zijn er in Spanje meer orgaandonoren?

Schermafbeelding 2017-03-07 om 08.59.16

Spanje heeft, met 40 orgaandonaties van overleden donoren per miljoen inwoners en meer dan 100 orgaantransplantaties per miljoen inwoners, in 2015 de absolute top bereikt op dit gebied. Met recht een wereldleider. Nergens in de wereld zijn deze aantallen zo hoog. Het is dan ook dat landen met veel lagere aantallen met argos-ogen kijken hoe Spanje dit heeft bereikt. Valt er iets van te leren? Kunnen we bepaalde succesvolle praktijk kopieren? In een recent artikel geeft de Organizacíon Nacional de Transplantes, in Madrid duiding hoe zij aan deze aantallen zijn gekomen (R. Matesanz, B. Domínguez-Gil, E. Coll, B. Mahílo & R. Marazuele. How Spain reached 40 deceased organ donors per million population. American Jounal of Transplantation 2017).

Schermafbeelding 2017-03-07 om 08.54.40

Het grote succes blijkt vooral afhankelijk te zijn geweest van drie factoren:

 1. Niet-electieve opname en beademing op de intensive care

Opname op een intensive care afdeling heeft als doel falende orgaanfuncties tijdelijk te ondersteunen of vervangen ten einde de patient door behandeling van het onderliggende lijden te laten overleven. Als van te voren duidelijk is dat opname op de intensive care geen vooruitzicht heeft op herstel, is opname op de intensive care in principe disproportioneel. Opname op de intensive care kan dan belasting en leed veroorzaken bij patient en/of diens naasten, de patienten bezetten een bed waar een kansvolle patiënt niet kan worden behandeld, en het werkt demotiverend voor artsen en verpleegkundigen kansloze patiënten te moeten behandelen.

In het systeem van niet-electieve opname en beademing op de intensive care, zoals dat in Spanje gebeurt, worden patiënten met ernstige beroertes of andere ernstige levensbedreigende hersenschade, waarvoor geen behandelopties zijn, toch op de intensive care opgenomen en behandeld enkel met als doel eventuele orgaandonatie. Voorheen stierf, zo schrijven de auteurs, 69% van deze patiënten buiten de intensive care. Beschikbare informatie vanaf 1970 laat zien dat in Spanje 40% van potentiele orgaandonoren niet opgenomen wordt op de intensive care. Belangrijk hierbij te vermelden is dat 43% van deze patiënt ouder dan 80 jaar was en significante co-morbiditeit onder de leden had.

Schermafbeelding 2017-03-07 om 08.53.41

De opnamepraktijk in Spanje is in dit kader aanzienlijk aangescherpt. Patiënten die voor niet-electieve opname en beademing speciaal voor de optie van orgaandonatie op de intensive care worden opgenomen vormen nu een kwart (24%) van de geeffectueerde orgaandonoren. De meeste patienten in deze categorie zijn ouder dan zeventig jaar. In 2015 was meer dan 50% van de overleden orgaandonoren ouder dan 60 jaar, 30% ouder dan 70 jaar en 10% ouder dan 80 jaar. Een ethisch bedenkelijk aspect is dat 40% van de alleen voor orgaandonatie op de intensive care opgenomen patienten geen orgaandonor zijn geworden. Deze opnames zijn alleen maar een belasting voor patient, diens naasten, en de hulpverleners geweest.

 1. Risicodonoren en verlegde criteria.

De criteria om orgaandonor te kunnen worden zijn dynamisch en verschuiven elk jaar weer. Leeftijd schuift op en contra-indicaties worden door voortschrijdend inzicht en in het licht van grote schaarste aan donororganen geen contraindicatie meer. Zo ook in de Spaanse praktijk. Het opschuiven van de leeftijd is al bij 1 genoemd. Dit opschuiven van leeftijd heeft effect op de biologische leeftijd van de te transplanteren organen. Zo bleek in Spanje 41% van de getransplanteerde nieren, 51% van de levers en 24% van de longen afkomstig van donoren die ouder waren van 60 jaar. De auteurs geven aan dat deze ‘oudere’ organen het acceptabel ‘doen’ in de ontvangers. De 1 en 5 jaars overleving van een getransplanteerde lever van een donor ouder dan 75 jaar was 78% en 59% respectievelijk.

In Spanje werkt men ook met een ‘second opinion’ beoordeling van initieel afgewezen orgaandonoren. Zo kunnen orgaandonoren met een geschiedenis van kanker of actieve infectie toch orgaandonor worden. De ontvangers van deze suboptimale organen worden wel nauwkeurig propsectief gevolgd.

 1. Uitbreiding van de donorpool van orgaandonoren na een circulatiestilstand.

Naast de uitbreiding van de pool van hersendode orgaandonoren door het gebruik van oude en marginale donoren heeft in Spanje ook een verschuiving plaats gevonden in de tweede categorie van overleden orgaandonoren: de donoren die doodverklaard worden na een circulatiestilstand (DCD). Voor 2012 werden alleen ongecontroleerde DCD gebruikt. Dat zijn patiënten die orgaandonor worden na een mislukte reanimatie (uDCD). Het staken van disproportionele behandeling/beademing op de intensive care was zeldzaam in Spanje, maar na aanpassing van praktijk is nu meer dan 30% van de overlijdens op een intensive care in Spanje voorafgegaan door het staken van behandeling. Hieronder patiënten die gecontroleerd orgaandonor kunnen worden (cDCD). In 2012 werden 23 patiënten orgaandonor na het staken van IC-behandeling, in 2013 51, in 2014 85 en in 2015 210 cDCD patiënten. Momenteel is in meer dan 50% van de Spaanse ziekenhuizen cDCD mogelijk, waardoor 10% van het jaarlijkse donoraanbod uit deze pool komt.

Schermafbeelding 2017-03-07 om 08.53.08

Het Spaanse succes

Het succes van Spanje ten aanzien van het hoge aantal orgaandonaties is vooral te verklaren door een veranderde praktijkvoering ten aanzien van niet-electieve opnames op de intensive care van oude patiënten met fatale hersenaandoeningen; het toenemend gebruik van niet-standaard risico donoren (eventueel na second opinion) en de invoering van cDCD donoren. De auteurs zeggen in het artikel niets over het effect van het toestemmingssysteem.

De Nederlandse praktijk wijkt hier op onderdelen vanaf. Ten eerste wat betreft demografie van catastrofale hersenaandoeningen. Het is moeilijk en wetenschappelijk niet valide om landen te vergelijken op dit gebied. Primaire en secundaire preventie van voor orgaandonatie relevante aandoeningen verschillen sterk per land en dat maakt hen onvergelijkbaar.

Anders is het echter wat praktijkvoering betreft. Het is in Nederland ongebruikelijk om 70-80-jarigen met catastrofale hersenbloedingen op de intensive care op te nemen met als enig doel orgaandonatie. De vraag is of dit op ethische en rechtvaardigheidsgronden een wenselijke praktijk zou zijn om in te voeren. Vooralsnog zijn de meeste intensivisten in Nederland terughoudend deze patiënten op intensive care afdelingen op te nemen.

cDCD vormt al een belangrijke pool (bijna 50% van de overleden donoren) in Nederland. Dat lijkt voor Nederland het plafond te zijn. Uitbreiding daarvan zal een marginaal effect hebben.

Kostenbesparing moet niet het doel zijn in de zorg, maar het effect van zorg op maat

screen-shot-2017-02-05-at-14-58-36

Een 76-jarige patiënte wordt onder verdenking van een sepsis door de huisarts naar het ziekenhuis werd ingestuurd. Zij werd opgenomen op de verpleegafdeling van de afdeling interne geneeskunde. Twee dagen na opname bleek er sprake van een lage bloeddruk, hoge temperatuur, verhoogde infectieparameters en gestoorde nierfunctie. Onder verdenking septische shock werd de vrouw overgeplaatst naar de IC. In de voorgeschiedenis was er bij deze vrouw sprake van diabetes type-2, hypertensie en secundair vaatlijden. Vier jaar terug was zij chirurgisch en chemotherapeutisch behandeld voor een rectumcarcinoom. Op de IC verslechterde de toestand van de patiënte ondanks toediening van antibiotica vrij snel. Vanwege falende ademhaling en nierfunctie was mechanische beademing en dialyse onvermijdelijk. Met behulp van intraveneuze toediening van vasoactieve medicatie kon de bloeddruk op peil worden gehouden. Meerdere moeilijk te behandelen infecties compliceerden het beloop. Deze waren niet onder controle te krijgen. Drie weken na opname op de intensive care werd tijdens het multidisciplinair overleg besloten om de behandeling te staken vanwege de persisterend falende orgaanfuncties waardoor de behandeling als disproportioneel werd beoordeeld. Er was geen wilsverklaring van patiënte voorhanden en er was geen behandelbeperking met haar besproken voorafgaande aan IC-opname. Na het staken van de beademing, CVVH en vasoactieve medicatie overleed de vrouw na tien minuten.

Een patiënt uit de reeks van ruim 1800 patiënten die per jaar op de IC volwassenen van het Erasmus MC worden behandeld. Hiervan komt circa 14% via de spoedeisende hulp afdeling, 21% vanaf verpleegafdelingen van het eigen ziekenhuis (zoals de beschreven patiënt) en 49% via de operatieafdeling van het eigen ziekenhuis. Meer dan de helft van de patiënt heeft tijdens de IC-opname orgaanfunctieondersteuning nodig. De gemiddelde leeftijd van een op een IC opgenomen patiënt in Nederland is 63 jaar. Een groot deel van deze patiënten heeft co-morbiditeit, met name diabetes, hypertensie, hart- en vaatlijden of kanker. Tussen 10-18% van de van de op een IC opgenomen patiënten komt daar te overlijden, meer dan 80% na het staken van de levensverlengende behandeling vanwege disproportionaliteit van de ingezette middelen.

In Nederland leven ruim vijf miljoen mensen met een chronische ziekte. Zeventig procent van de ouderen heeft een chronische ziekte. Van de Nederlanders met een chronische ziekte heeft 65% één ziekte onder de leden, 22% twee chronische kwalen, 8% drie en 5% vier of meer. Van de 75-plussers in Nederland heeft 63% twee of meer ziekten en 32% zelfs meer dan drie. De aanwezigheid van een chronische ziekte vergroot de kans op het krijgen van een andere. Dit zien wij ook terug op de intensive care. Patiënten die daar opgenomen worden voor behandeling van een respiratoir falen, een septische shock, beroerte of hartfalen hebben veelal een langere ziektevoorgeschiedenis met stapeling van co-morbiditeit.

In ongeveer een kwart van alle intensive care (IC) opnames treedt (ernstige) systemische bloedvergiftiging (sepsis) op en dit zorgt voor ongeveer de helft van alle dagen dat een IC bed bezet is. Sepsis gaat gepaard met een sterfte tussen 20 en 40% en de aan sepsis gerelateerde kosten zijn hoog. De frequentie van sepsis neemt in de westerse wereld met circa 5% per jaar toe, met name als gevolg van de groei en veroudering van de populatie en toename van welvaartsziekten zoals diabetes type 2.

Zelden weten de artsen en verpleegkundigen of de patiënt de ingrijpende IC behandeling wel wil ondergaan in het licht van de vaak voorspelbaar sombere uitkomst. Bij grote uitzondering heeft de patiënt voorafgaande aan opname een wilsverklaring over medische behandeling en behandelbeperking opgesteld. In de meeste gevallen betreft het dan een standaard wilsverklaring/behandelverbod van de Nederlandse vereniging voor een vrijwillig levenseinde. Sommige patiënten hebben een verklaring waarin zij aangeven niet te willen worden gereanimeerd. Helaas zijn de standaard wilsverklaringen te algemeen opgesteld, weinig specifiek en kunnen hulpverleners er in de IC-praktijk er weinig mee.

Ik denk dat de discussie in de toenemende kosten in de zorg een verkeerde kant op is gegaan door de beslissing buiten de patiënt om te nemen. Ik zou willen pleiten om de discussie juist wel weer terug te brengen in de spreekkamer. Prekend voor eigen parochie zouden intensivisten graag zien dat met name met oudere patiënten met chronische ziekten besproken zou worden wat zij zouden willen als zij bijvoorbeeld met een ernstige sepsis of beroerte op een IC zouden moeten worden behandeld. Of hoe te handelen bij ernstige complicaties van onderliggend lijden. Hierbij zou duidelijk en eerlijk geschetst moeten worden wat de gevolgen en resultaten van deze behandeling zou kunnen zijn. De scenario’s die frequent volgen als complicatie van ernstige co-morbiditeit zijn gemakkelijk te beschrijven en dus vooraf tebespreken.

De dagelijkse praktijk is nu dat dit vrijwel nooit is gedaan en in de afwezigheid van een mening van de patiënt over de ingrijpende IC-behandeling patiënten symptomatisch worden behandeld tot het moment dat zij stabiliseren en zonder IC kunnen overleven of tot dat deze werkelijk disproportioneel is geworden en de behandeling wordt gestaakt met overlijden als gevolg. Dit laatste komt helaas veel voor. De kosten voor de IC-behandeling van een patiënt met (meerdere) co-morbiditeit zijn aanzienlijk. De kosten voor een patiënt die op de IC komt te overlijden zijn significant hoger dan de kosten voor een patiënt die de IC opname overleeft. De prognose van IC- behandeling is meestal het resultaat van een samenspel tussen de ernst van de ziekte, de co-morbiditeit en de performance status van de patiënt en de kwaliteit van de zorg. De impact op de kwaliteit van leven van een behandeling op een IC kan negatief en groot zijn.[1], [2] Uit eerder onderzoek bleek 98% van ondervraagde 60-plussers de belasting van de behandeling voor lief nam als zij daardoor zouden overleven. Maar als de uitkomst van de behandeling weliswaar overleving was, maar wel met ernstige fysieke of cognitieve beperkingen gaf respectievelijk 74 en 89% aan de behandeling niet te willen. [3]

De zorgkosten in Nederland lijken te gaan exploderen en bij politici, zorgverzekeraars en behandelaars lijkt het besef te zijn ontstaan dat we daar echt iets aan moeten doen. Reeds in 2006 waagde de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg een bedrag te noemen: 80.000 Euro per gewonnen levensjaar. In augustus 2014 gaf een meerderheid van 2294 medisch specialisten aan dat de zorg onbetaalbaar wordt als er geen maximum aan de vergoeding van zorgkosten per gewonnen levensjaar wordt gesteld. Zeven op de tien specialisten is voor een prijsplafond. Cardioloog Marcel Daniëls van de Orde van Medisch Specialisten zei dat ‘Een voordeel van een prijsplafond is dat je de besluitvorming buiten de spreekkamer kunt leggen en zeggen: wij in Nederland hebben dit en dat besloten. Hoe rot dat voor de arts en patiënt ook kan zijn”. Kostenbesparing als doel in de zorg. Naar onze mening een slecht idee. Zes op de tien medisch specialisten wilde zelf geen uitlatingen doen over de hoogte. Daar moesten ethici, patiëntenverenigingen en financiële experts maar bepalen. In 2006 zei de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg dat als de kosten van een behandeling te hoog waren in relatie tot de opbrengst, deze niet zouden moeten vergoed. De politiek durft vanwege de gevoeligheid er niet aan om een norm te stellen.

Het gevolg van het proactief met chronisch zieke patiënten bediscussiëren van mogelijke scenario’s zou zijn dat patiënten van tevoren zelf hun grenzen kunnen bepalen. Het doel is dan niet kostenbesparing maar besparing van onnodig leed en voorkomen van disproportionele behandeling. Deze benadering voorkomt onnodig leed voor patiënten en hun naasten, schept duidelijkheid voor de behandelaars bij de keuze tot wel of niet en het inzetten van ingrijpende behandeling zoals opname op de intensive care en heeft een aanzienlijke kostenbesparing als neveneffect. Een dergelijke benadering sluit naadloos aan bij de gedachte van de participatiesamenleving, neemt patiënten als gesprekspartner over hun leven serieus en zal de kosten in de zorg doen dalen.

[1] Zampieri FG, Colombari F. The impact of performance status and comorbidities on the short-term prognosis of very elderly patients admitted to the ICU. BMC Anesthesiology 2014; 14: 59

[2] Timmers TK, Verhofstad MHJ, Moons KGM, Van Beeck EF, Leenen LPH. Long-term quality of life after surgical intensive care admission. Arch Surg 2010; 146; 412-418

[3] Fried TR, Bradley EH, Towle VR, Allore H. Understanding the treatment preferences of seriously ill patients. NEJM 2002; 346: 1061-1066

Waarom zijn er zo weinig orgaandonoren? : De feiten

Deze tekst werd eerder gepubliceerd in Tijdschrift Zorg & Recht in praktijk, januari 2017, pp 15-19 PDF: zip-adr-pmod

schermafbeelding-2017-01-25-om-07-41-15

Onder het huidige systeem van postmortale donorwerving (vrijwillig ‘nee-tenzij’) wordt het weigeringspercentage onder familieleden van potentiele orgaandonoren als belangrijkste knelpunt gezien. Nadat een patiënt op de intensive care door de artsen is herkend als potentiele orgaandonor gaan de hulpverleners altijd in gesprek met de nabestaanden. Voorafgaande aan dit gesprek wordt het Donorregister geraadpleegd. Afhankelijk van de registratie wordt toe- of instemming gevraagd voor het uitnemen van voor transplantatiedoeleinden geschikte organen. Het weigeringspercentage door nabestaanden onder herkende potentiele orgaandonoren, waarvan geen bezwaar in het Donorregister werd aangetroffen, was in 2015 eenenvijftig procent.[1]

Voorstanders van het Actief Donor Registratie (ADR) systeem nemen aan dat hiermee het aantal weigeringen door familieleden van potentiele orgaandonoren zal dalen, waardoor meer organen beschikbaar komen voor transplantatiedoeleinden. De gedachte is dat bij het ADR systeem de wil van iedereen immers bekend is, expliciet of impliciet, waardoor familieleden zich gesteund zien bij het maken van hun beslissing en de artsen in principe alleen om instemming hoeven te vragen. Wetenschappelijk onderzoek laat echter zien dat het veranderen van toestemmingssysteem geen garantie geeft voor een significant hoger percentage beschikbare organen. [2] Het verschil in opbrengst tussen landen blijkt eerder te vinden te zijn in verschillen in incidentie en sterfte aan aandoeningen die aan postmortale orgaandonatie voorafgaan. Zo blijkt dat landen met de hoogste hoeveelheid orgaandonaties per miljoen inwoners ook de hoogste sterfte aan relevante aandoeningen te hebben per miljoen inwoners. [3] Klaarblijkelijk wordt, in vergelijking met andere landen, het lage aantal potentiele orgaandonoren in Nederland (nog los van wel/niet toestemming door familieleden) vooral veroorzaakt door effectieve preventie en behandeling van aandoeningen die aan orgaandonatie voorafgaan. [4] Demografische en medisch-technische ontwikkelingen zullen de incidentie en sterfte echter nog meer doen dalen. Dit laatste is uiteraard wenselijk en onontkoombaar, maar dit zal groteske gevolgen voor het beschikbaar komen van organen voor transplantatie krijgen. [5]

Orgaandonatie

schermafbeelding-2017-01-25-om-07-30-33

Bij het terminaal falen van de werking van een orgaan kan dit zieke orgaan worden vervangen door een vitaal orgaan afkomstig van een orgaandonor. Er zijn drie soorten orgaandonoren te onderscheiden:

 1. Levende orgaandonor. Een levende persoon doneert een orgaan ten behoeve van transplantatie. Dit betreft alleen het donoren van één nier of een deel van de lever. De meeste donoren zijn familie gerelateerd aan de ontvanger.
 2. Overleden orgaandonor na het vaststellen van de dood op basis van hersendoodcriteria. Dit betreft patiënten die met een acute catastrofale hersenaandoening op de intensive care zijn opgenomen, aldaar mechanisch worden beademd en waarbij in het verloop van de behandeling hersenfuncties irreversibel uitvallen. Na het doorlopen van het hersendoodprotocol worden deze patiënten dood verklaard, ondanks het feit dat het gehele lichaam en alle organen met uitzondering van de hersenen levend en functioneel zijn.
 3. Overleden orgaandonor na het vaststellen van stilstand van circulatie van zuurstofrijk bloed. Ook hier betreft het patiënten die met een ernstige acute hersenaandoening zijn opgenomen op een intensive care, maar waarbij de dood niet op basis van de hersendood is vast te stellen. Bij deze patiënten wordt op basis van disproportionaliteit voor verder doorbehandelen besloten de ingestelde behandeling (in de meeste gevallen de mechanische beademing en circulatie ondersteunende medicatie) gestaakt, waarna hart- en ademhalingsstilstand de dood inleiden. Van deze patiënten worden nieren, levers en soms longen verkregen. Een bijzondere deelgroep in deze categorie donoren zijn patiënten die hun organen doneren na actieve levensbeëindiging op verzoek (euthanasie of hulp bij zelfdoding).

Het potentieel aan postmortale orgaandonoren

Een postmortale orgaandonor is een zeldzame verschijning die alleen op intensive care afdelingen, en dan vooral in academische ziekenhuizen, voorkomt. In 2015 werden in Nederland 957 patiënten door de behandeld artsen herkend als potentiele orgaandonor. Niet al deze patienten zijn uiteindelijk orgaandonor geworden. Onder hen waren er 140 die in het donorregister met een ‘nee’ stonden geregistreerd. Van de 196 potentiele orgaandonoren die met een ‘ja’, in het Donorregister stonden geregistreerd heeft 92% van de familieleden vervolgens ingestemd met het uitnemen van de organen. Negenenzestig patiënten hadden vast laten leggen dat zij de beslissing overlieten aan hun familieleden en van 552 patiënten was geen keuze in het register vastgelegd. Van deze 621 patiënten gaven 211 (34%) van hun naaste familieleden toestemming tot het uitnemen van de organen. Het aantal geeffectueerde postmortale orgaandonoren bedroeg in Nederland in 2015 uiteindelijk 265, waarvan 176 multi-orgaandonoren (dus meer dan één orgaan). Er werden in 2015 daarnaast 424 nieren getransplanteerd die afkomstig waren van levende donoren.

In 2015 waren er 126 geëffectueerde orgaandonatieprocedures bij hersendode donoren (dat is een daling van 16% ten opzichte van 2014) en 139 geeffectueerde donatieprocedures bij donoren na vaststelling van de dood na een circulatiestilstand (hetgeen een stijging van 15% is ten opzichte van 2014).

Nederland is opgedeeld in zeven regio’s rond een universitair centrum. Kijken we naar het aantal geeffectueerde hersendode orgaandonoren per regio, dan wordt duidelijk hoe zeldzaam een hersendode donor feitelijk is. In 2015 werden in de regio Amsterdam bij 25 hersendode donoren organen uitgenomen, in de regio Groningen bij 23, in de regio Leiden 12, in de regio Maastricht bij 4, in de regio Nijmegen bij 26, in de regio Rotterdam bij 22 (waarvan bij 16 donoren in het Erasmus MC) en in de regio Utrecht bij 14 donoren. Per miljoen inwoners in Nederland komt dat in 2015 gemiddeld op 15,8 geeffectueerde postmortale orgaandonoren (hersendode donoren en donoren na een circulatiestilstand gecombineerd). Waarlijk een zeldzaam goed.

Het verschil tussen orgaandonor willen zijn en orgaandonor worden

Hoe groot is de kans dat iemand die zich laat registreren als potentiele orgaandonor werkelijk orgaandonor wordt? Schattingen variëren tussen één op 10.000 -15.000. Hoe komt het dat dit zo laag is?

In februari 2015 verscheen de ‘bevolkingstrend’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het donorregister onder de titel ‘Het donorregister: wie doet mee en wie niet?’ [6] Op 1 januari 2014 waren 5.768.746 Nederlanders (dat is 39,5% van de volwassen bevolking) geregistreerd in het register en 8.841.379 (dat is 60,5%) niet. Van de meeste Nederlanders is dus niet geregistreerd hoe zij over orgaandonatie na de dood denken. Op 31 december 2015 was het totaal aantal registraties met 97.085 registraties gestegen tot 5.865.831, waarvan 3.597.290 (61,3) met een toestemming en 1.562.181 (26,6%) met een weigering en 706.360 (12%) geregistreerde personen laten de beslissen aan hun naasten of specifieke persoon over. [7] Gezien het feit dat het grootste deel van de Nederlandse bevolking geen wilsbeschikking heeft geregistreerd in het Donorregister betekent dat artsen en verpleegkundigen op de intensive care vaak niet weten hoe de stervende patiënt tegenover orgaandonatie staat.

Wat kunnen we leren van de analyse van het donorregister? Een aantal gegevens zijn interessant. Zo blijken vrouwen meer bereid te zijn tot orgaandonatie dan mannen en zijn ook meer vrouwen met een ‘ja’ geregistreerd in het Donorregister. Ook blijkt dat vooral jonge mensen ontbreken in het register (90,6% van de 12-20 jarigen en 61,2% van de 21-30 jarigen staat niet geregistreerd). Ook het opleidingsniveau is opmerkelijk. Slechts 8,3% van de laagopgeleiden staat geregistreerd tegenover 32,4% van de hoogopgeleiden. 80,4% van de laagopgeleiden komt niet voor in het Donorregister tegenover 42,5% van de hoogopgeleiden. Verder blijkt etnische herkomst van belang. Zo blijkt van de positief geregistreerde personen 22,0% van autochtone afkomst, maar slechts 0,4% van Marokkaanse, 1,0% van Turkse en 3,8% van Surinaamse afkomst. Niet minder dan 86,4% van de Marokkaanse Nederlanders komt überhaupt niet in het Donorregister voor tegenover 56,0% van de autochtone Nederlanders. Wat betekenen deze cijfers nu voor de praktijk?

Wie worden daadwerkelijk orgaandonor?

De aandoening die in meer dan 60% van de gevallen voorafgaat aan het ontstaan van hersendood is de zogenaamde spinnenwebsvliesbloeding (Subarachnoïdale bloeding), een soort hersenbloeding uit een gebarsten ziekelijke uitstulping (aneurysma) aan een van de hersenslagaders. Een subarachnoïdale bloeding is een zeldzame vorm van beroerte. Al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is een opvallende daling in de incidentie en sterfte aan deze aandoening zichtbaar in de meeste westerse landen. [8] Zo ook in Nederland. In 2012 stierven in Nederland slechts 141 mannen en 277 vrouwen aan de gevolgen van een subarachnoïdale bloeding. En de incidentie daalt, met name onder mannen. Bij mannen is de bruto sterfte aan een subarachnoïdale bloeding tussen 1980 en 2012 met 50% gedaald van 3.4 gevallen per 100.000 naar 1.7 gevallen per 100.000. en bij vrouwen met 11% van 3,7 gevallen per 100.000 naar 3.3 gevallen per 100.000. [9]

schermafbeelding-2017-01-25-om-07-27-17

Er zijn onafhankelijke risicofactoren te benoemen voor het ontwikkelen van een aneurysma en de daaruit voorkomende subarachnoïdale bloeding. Uit een grote hoeveelheid studies blijkt dat twee onafhankelijke risicofactoren bovenaan staan: het roken van sigaretten en hypertensie (ziekelijk verhoogde bloeddruk). [10] Vooral vrouwelijke rokers blijken kwetsbaar voor het ontwikkelen van een aneurysma aan de hersenslagaders en het overkomen van een subarachnoïdale bloeding. [11] Een strenge invoering van een rookverbod in openbare gelegenheden blijkt echter te leiden tot een daling in het aantal rokers met als gevolg een significante daling in het optreden van cardiovasculaire aandoeningen zoals blijkt uit vele analyses. [12]

Al sinds jaren is Spanje het ‘gidsland’ voor postmortale orgaandonatie. Nergens anders worden zulke hoge percentages gehaald als in dit land. In 2012 werden in Spanje 33,8 per miljoen inwoners orgaandonor. In Nederland was dat slechts 13.0 per miljoen inwoners. Echter, de relevante sterfte aan aandoeningen die aan orgaandonatie vooraf gegaan was in Spanje 309 per miljoen inwoners en in Nederland slechts 187 per miljoen inwoners. Maar ook in Spanje zal een daling zichtbaar worden. Sinds de invoering van het rookverbod in Spanje is de verkoop van sigaretten gehalveerd. [13] In Barcelona daalde hierdoor het aantal ziekenhuisopnames voor cardiovasculaire ziekten met tien procent. [14] Ook blijkt de incidentie en sterfte aan een subarachnoidale bloeding in Spanje opmerkelijk te dalen, zo bleek uit een studie uit 2010. De risicofactoren voor deze aandoening zijn dus beïnvloedbaar. [15] Hierin ligt waarschijnlijk een belangrijke reden voor de daling in incidentie van subarachnoïdale bloedingen. Uiteraard is dit een zeer wenselijke ontwikkeling, maar dit zal een absoluut negatief effect hebben op het donorpotentieel.

schermafbeelding-2017-01-25-om-08-22-19

De tweede risicofactor is hypertensie. Van de vrouwen met een lage opleiding blijkt circa 30% hypertensie te hebben tegenover 22% van de hoogopgeleiden vrouwen. [16] De prevalentie van hypertensie is vooral te vinden onder laagopgeleiden. Ook roken laagopgeleiden meer dan hoogopgeleiden (20% tegenover 13%). [17] Tenslotte blijkt het risico op vaatziekten ook aan etniciteit gerelateerd. Surinaamse Nederlanders krijgen vaker een beroerte (waaronder de subarachnoïdale bloeding) dan autochtone Nederlanders. [18]

schermafbeelding-2017-01-25-om-07-33-56

De nummer twee van aandoeningen die voorafgaan aan het ontstaan van hersendood is het traumatisch schedelhersenletsel. Hersenletsel dat opgelopen wordt door een gewelddadig letsel van buitenaf, zoals een verkeersongeval of val van hoogte. Ook hier blijkt een lagere sociaaleconomische status een risicofactor en blijkt meer dan 75% van de slachtoffers man te zijn en dan vooral jong (onder 30 jaar).Echter door vergaande preventieve maatregelen en verbeterde traumaopvang is de incidentie en sterfte aan de gevolgen van traumatisch hersenletsel in Nederland sterk gedaald tot de in de laagste categorie in Europa.

Leggen we al deze gegevens nu naast elkaar dan blijken de positief in het Donorregister geregistreerde personen de laagste kans te hebben om postmortale orgaandonor te worden en de niet-geregistreerde personen de hoogste kans. Positief in het Donorregister staan is net zoiets als aandeelhouder zijn zonder aandelen te bezitten. De kans dat een positief geregistreerde persoon werkelijk orgaandonor wordt is dus zeer klein.

Het huidige systeem voor orgaandonatie in Nederland

In het huidige systeem voor postmortale orgaandonatie is als volgt ingericht:

 1. Iemand heeft zichzelf positief als postmortale orgaandonor laten registreren in het centrale donorregister. Dat is een autonome keuze. Als artsen op de intensive care voor een potentiele orgaandonor het donorregister raadplegen en zij vinden deze keuze geregistreerd, dan moeten zij de directe familieleden van de patiënt hiervan op de hoogte stellen en vragen zij instemming voor het uitnemen van te transplanteren organen van hun naaste. Zij vragen geen toestemming (want dat heeft de potentiele orgaandonor al gegeven) maar instemming. Dat is een wezenlijk verschil. Deze toestemming van de potentiele orgaandonor wordt ook wel expliciete toestemming genoemd. Nadrukkelijke toestemming. Weigeren de familieleden, in het uitzonderlijke geval, in te stemmen, dan gaan de artsen, ondanks de expliciete toestemming in het Donorregister niet over tot het uitnemen van de organen. Dit uit respect voor de naasten van de patiënt. Volgens sommigen hebben de naasten geen recht om te weigeren, maar in de dramatische praktijk respecteren de artsen de weigering tot instemmen altijd.
 2. Iemand heeft zichzelf geregistreerd als orgaandonor met de keuze ‘Ik laat de beslissing aan mijn naasten’ of ‘ik laat de beslissing aan een bepaalde, met naam genoemde persoon, over’. In dit geval geef je zelf geen toestemming, maar laat deze toestemming aan anderen over. De arts moet in een dergelijk geval toestemming voor het uitnemen van de organen vragen aan de naasten van de potentiele orgaandonor. De naasten nemen de beslissing, waar de hulpverleners zich aan houden.
 3. Iemand heeft zichzelf geregistreerd als ‘niet-orgaandonor- met een ‘nee’ in het Donorregister. In een dergelijk geval vragen de artsen niet om toestemming of instemming, omdat de potentiele orgaandonor expliciet heeft geweigerd. Dit wordt altijd gerespecteerd.
 4. De potentiele orgaandonor heeft bij leven niets vastgelegd in het Donorregister. In een dergelijk geval zullen de artsen in een gesprek toestemming vragen aan de naasten van de potentiele orgaandonor. De toestemming of weigering wordt dan gerespecteerd.

Het voorstel

In het voorgestelde automatische donor registratiesysteem (ADR) werkt het anders. In dit systeem is iedereen potentiele orgaandonor, tenzij men een weigering heeft laten registreren. In dit systeem kunnen mensen ook expliciet toestemmen of expliciet weigeren. Dit is dan volkomen helder. In de dagelijkse praktijk zullen artsen bij geregistreerde toestemming vragen om instemming tot het uitnemen van organen, net als in het huidige systeem. Om vervolgens bij instemming over te gaan tot het uitnemen van de organen. Bij een geregistreerde weigering zullen de artsen de ingestelde behandeling op de intensive care staken waarna de patiënt komt te overlijden zonder orgaandonatie. Daarnaast bestaat in het voorgestelde systeem een nieuwe categorie: ‘geen bezwaar’. De overheid heeft de burger de kans gegeven zich expliciet uit te spreken over toestemming of weigering. Zij doet dit na publieksvoorlichting en het versturen van twee op elkaar volgende brieven waarin het verzoek zich te laten registreren. Doet de burger dit laatste niet, dan is hij automatisch orgaandonor. Het idee van ‘wie zwijgt stemt toe’. Dit is volgens sommigen een aantrekkelijk systeem, omdat het volgens hen meer werkelijke orgaandonoren zal opleveren, met meer duidelijkheid over de wil van de potentiele orgaandonor. Het ‘geen bezwaar’ is te zien als impliciete (veronderstelde) toestemming. In het geval van impliciete toestemming (‘geen bezwaar’) zullen de artsen, net als bij expliciete toestemming (een ‘ja’ registratie) in een gesprek met de naasten van de potentiele orgaandonor om instemming tot orgaandonatie moeten vragen. Niet om toestemming, want dat heeft de potentiele orgaandonor al impliciet gedaan. Weigeren de naasten nadrukkelijk in te stemmen met de orgaandonatie, dan gaat de orgaandonatie niet door. Er wordt dus nadrukkelijk geen toestemming meer gevraagd, maar alleen instemming. Het alsnog vragen van toestemming haalt immers de kern uit het actief donatieregistratie systeem.

Een aantrekkelijk systeem?

In theorie lijkt het voorgestelde systeem zeer aantrekkelijk. De artsen weten immers van iedere volwassen burger in Nederland hoe deze denkt over orgaandonatie. Althans zo lijkt dat. Maar ethisch bezien is het toch problematisch omdat je nooit zeker weet of de betreffende patiënt wel echt impliciet heeft ingestemd met postmortale orgaandonatie. Het blijft altijd een veronderstelde instemming. Instemmen of toestemmen tot orgaandonatie behelst veel meer dan alleen het uitnemen van organen voor transplantatie. We zullen nooit weten of de patient dit heeft geweten. Het betekent immers ook het instemmen met de gehele donorbehandeling op de intensive care met alle consequenties van dien voor het verloop van de stervensfase en met name de manier van overlijden.

Daarnaast: Heeft de patiënt wel begrepen wat hij heeft moeten doen in het voorgestelde systeem? Bereikt de voorlichting wel alle Nederlandse volwassen burgers? Hoe wordt die voorlichting gegeven? Zijn de verstuurde brieven wel onder de aandacht gekomen van de betreffende burger? De naasten van de potentiele orgaandonor zullen dan ook niet zeker weten of de patiënt bewust impliciet heeft toegestemd (‘Ik zwijg, dus stem toe’).

‘Geen bezwaar’ in dit systeem is in de kern geen impliciete toestemming maar slechts een veronderstelde instemming. Het is daarom ook geen echte donatie, in de zin van een gift door een persoon, meer. Het is een veronderstelde gift. In het voorgestelde systeem is het gebruik van het woord ‘donatie’ daarom niet meer adequaat.

Expliciete toestemming of weigering geeft in beide systemen heldere duidelijkheid over de wil van de potentiele orgaandonor. Bij de grote groep potentiele orgaandonoren waarbij in het huidige systeem geen wil is vastgelegd gaan artsen in gesprek met de naasten, empatisch en begripvol, en in goed overleg en na goede uitleg door de artsen, verpleegkundigen en donatiefunctionaris, geven zij wel of geen toestemming tot het uitnemen van de organen. Sommigen geven dan geen toestemming. Het is niet aan ons, of aan wie dan ook, om daar over te oordelen in de zin van goed of niet goed.

Het donatiegesprek

Er komt een moment in de behandeling van veel ernstig zieke patiënten dat de hulpverleners aan de naasten van de patiënt zullen mededelen dat verder doorbehandelen disproportioneel is geworden en dat zij voornemens zullen zijn om de ingestelde behandeling zullen staken. Aangezien veel van deze patiënten voor overleving vrijwel volledig afhankelijk zijn van orgaanfunctie ondersteunende of orgaanfunctie vervangende apparaten en medicatie is de sterfte na het staken van de behandeling bijna 100% en per direct. Artsen en verpleegkundigen op de intensive care kunnen zo het overlijden van de patiënt dirigeren.

Als er sprake is van vermoedelijke hersendood en de patiënt is geschikt voor postmortale orgaandonatie, dan zal nadere diagnostiek de hersendood moeten bevestigen. Ook kan als de patiënt niet hersendood lijkt te zijn orgaandonatie overwogen worden als de patiënt hiervoor geschikt wordt geacht.

In een dergelijk geval zal eerst het donorregister worden geraadpleegd en afhankelijk van de registratie daarin voor toestemming of instemming tot uitnemen van de organen worden gevraagd.

schermafbeelding-2017-01-25-om-07-39-14

Het leed van de naasten van de patiënt is in vrijwel alle gevallen intens, immers de ernstige hersenaandoening was acuut en in de meeste gevallen snel leidend tot de ontstane situatie waarin het staken van de behandeling en orgaandonatie wordt overwogen. Voorstanders van het ADR systeem wijzen er vooral op dat dit gesprek gemakkelijker zal verlopen. Zij zien dit als belangrijkste argument tot invoering. De vraag is of dit zo zal zijn. Voor veel familieleden is het concept van hersendood als dood ongrijpbaar en dit vergt veel en vaak herhaalde uitleg van de hulpverleners. [19] Dit zal, ongeacht het systeem van donorregistratie, onveranderd blijven in de praktijk van de intensive care.

Conclusie

Het werkelijke potentieel aan postmortale orgaandonoren is klein en wordt, door preventie en betere behandeling binnen de aan orgaandonatie voorafgaande relevante aandoeningen, steeds kleiner. Het kleine donorpotentieel is hier meer aan gelegen dan het registratiesysteem van potentiele orgaandonoren. Daarnaast blijkt uit analyse van het cohort in het Donorregister geregistreerde personen dat er een verschil is tussen hen die bereid zijn tot orgaandonatie (en dit veelal nooit zullen worden) en zij die werkelijk orgaandonor worden (maar veelal niet in het Donorregister voorkomen). Waarschijnlijk zal dit in het ADR systeem tot uitdrukking komen in ‘geen-bezwaar’ hebbenden. ‘Geen bezwaar’ betekent in veel gevallen impliciete instemming en staat gelijk aan veronderstelde instemming. Ethisch een problematisch concept om zonder meer over te kunnen gaan op de mededeling naar de familieleden dat tot orgaanuitname zal worden overgegaan. Nog steeds zal vergaande uitleg over de procedure, hersendood en het afwijkende verloop van het sterfbed en het overlijden noodzakelijk blijven. Daar gaat het ADR systeem hoogst waarschijnlijk niets aan veranderen. Een postmortale orgaandonor is een witte raaf en zal dat blijven.

schermafbeelding-2017-01-25-om-08-24-49

[1] Nederlandse Transplantatie Stichting, Leiden. Jaarverslag 2015.

[2] R. Coppen, R.D. Friele, R.L. Marquet, S.K.M. Gevers. Opting-out systems: no guarantee for higher donation rates. Transplant international 2005; 18(11): 1275-1279

[3] Coppen et al op cit: In Spanje werd er orgaandonatie bij 33,8 per miljoen inwoners gerealiseerd. In Nederland was dat 13.0 per miljoen inwoners. De relevante sterfte aan aandoeningen die aan orgaandonatie voorafgaan was in Spanje 309 per miljoen inwoners en in Nederland 187 per miljoen inwoners.

[4] E.J.O. Kompanje. Uitstervende hersendood. Minder mensen overlijden aan subarachnoidale bloedingen. Medisch Contact 2002; 57(44): 1615-1617; E.J.O. Kompanje. Nederland is goed in donorpreventie. Medisch Contact 2003; 58(32/33): 1220-1222.

[5] E.J.O. Kompanje. Organ donation from brain-dead donors: a dead-end street. In: A. Den Exter (ed.) Human Rights and Biomedicine. Devon, R. Bayliss 2009: 235-251; E.J.O. Kompanje, Y.J. de Groot, J. Bakker. Is organ donation from brain dead organ donors reaching an inescapable and desireable nadir? Transplantation 2011; 91(11): 1177-1180.

[6] Floris Peters & Hans Schmeets. Centraal Bureau voor de Statistiek. Het donorregister: wie doet mee en wie niet? Bevolkingstrends 2015/02

[7] Nederlandse Transplantatie Stichting, Leiden. Jaarverslag 2015.

[8] B. Stegmayr, M. Eriksson, K. Asplund. Decling mortality from subarachnoid hemorrhage: changes in incidence and case fatality from 1985 through 2000. Stroke 2004; 35: 2059-2063; C.E. Lovelock, G.J. Rinkel, P.M. Rothwell. Time trends in outcome of subarachnoid hemorrhage: population based study and systhematic review. Neurology 2010; 74: 1494-1501

[9] C. Koopman, I. Vaartjes, I. Van Dis, e.a. Beroerte, met uitsplitsing naar subarachnoidale bloeding, intracerebrale bloeding en herseninfarct. In C. Koopman e.a. (Red.), Hart- en vaatziekten in Nederland 2014. Hartstichting 2014.

[10] B.K. Weir, G.L. Kongable, N.F. Kassell, et al. Cigarette smoking as a cause of aneurysmal subarachnoid hemorrhage and risk for vasospasm: a report of the cooperative aneurysm study. J Neurosurg 1998; 89: 405-411; R.S. Shah & J.W. Cole. Smoking and stroke: the more you smoke the more you stroke. Expert Rev Cardiovasc Ther 2010; 8(7): 917-932; M. Korja, K. Silventoinen, T. Laatikainen, et al. Risk factors and their combined effects on the incidence rate of subarachnoid hemorrhage – a population based cohort study. PloSOne 2013; 8: e73760; J.V. Lindbohm, J. Kaprio, P. Salomaa, et al. Sex, smoking, and risk for subarachnoid hemorrhage. Stroke 2016; 47: 1975-1981.

[11] Lindbohm et al. op cit

[12] e.g. K. Gaudreau, C.J. Sanford, C. Cheverie, et al. The effect of a smoking ban on hospitalization rates for cardiovascular and respiratory conditions in Prince Edward Island, Canada. PLoSOne 2013; 8: e56102.

[13] Juan Páramo, director general ADELTA (Spaanse tabaks industrie representative in de krant El Pais, 2016)

[14] I. Galán, L. Simón, V. Flores, et al. Assessing the effects of the Spanish partial smoking ban on cardiovascular and repiratory diseases: methological issues. BMJ Open 2015; 5: e008892

[15] J.P. Broderick. C.M. Viscoli, T. Brott, et al. Major risk factors for aneurysmal subarachnoid hemorrhage in the young are modifiable. Troke 2003; 34: 1375-1381.

[16] Prevalentie in 2012 van hoge bloeddruk onder Nederlanders van 25 jaar en ouder, naar hoogst voltooid opleidingsniveau en gestandariseerd naar de bevolking van 2012 (Gezondheidsmonitor GGD’en, CBS en RIVM, 2012).

[17][17] Prevalentie in 2012 van dagelijks roken onder Nederlanders van 25 jaar en ouder, naar hoogst voltooid opleidingsniveau en gestandariseerd naar de bevolking van 2012 (Gezondheidsmonitor GGD’en, CBS en RIVM, 2012).

[18] Louise van Oeffelen. Ethnic inequalities in cardiovascular disease: incidence, prognosis, and health care use. Proefschrift Universiteit Utrecht, 2014.

[19] T. Long, M.Sque, J. Addington-Hall. What does a diagnosis of brain death mean to family members approached about organ donation? A rebiw of the literature. Progress in Tranplantation 2008; 18: 118-126 ; T. Long, M.Sque, J. Addington-Hall. Conflict rationalisation: How family members cope with a diagnosis of brain stem death. Soc Sci Med 2008; 67: 253-261; M. Sque, T. Long, S. Payne. Organ donation: key factors influencing families decision-making. Transpl Proceed 2005; 37: 543-546; E.J.O. Kompanje, G. van Dijk en J. Bakker. Een weg naar meer postmortale orgaandonoren. Medisch Contact 2008; 63: 1541- 1544.

De ‘stervenshulpbegeleider’

screen-shot-2016-10-12-at-23-10-54

Eindelijk is het er dan, de Kabinetsreactie en visie Voltooid Leven ondertekend door minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Schippers en minister van Veiligheid en Justitie, Van der Steur. Eindelijk zouden, als dit wetsvoorstel aangenomen zou worden, hoog-bejaarden die, zoals Maarten Toonder dat mooi verwoordde, onthecht zijn van het leven, op nette wijze uit het leeg geworden leven kunnen stappen. Voor sommige hoog-bejaarden brengt de dag immers niets meer dan saaie herhaling en verveling. Zij hebben geen zingevende verbintenissen meer. Ik denk persoonlijk dat de zin in het leven vooral gevormd wordt door een reeks van zelf verkozen materiele en immateriële verbintenissen. Materiele verbintenissen kunnen bezit zijn, het genot van een goed boek lezen of plezier beleven aan een hobby of liefhebberij. Immateriële verbintenissen zijn onze banden met mensen (of dieren) die ons dierbaar zijn. In de loop van het leven verliezen de meeste mensen een deel of vrijwel alle van deze verbintenissen. Dit wordt dan ervaren als onthechting van het leven. Heel invoelbaar, voorstelbaar en absoluut een natuurlijk proces. Alleen laat de dood soms te lang op zich wachten. Deze mensen moeten nu in dat onthechtte bestaan wachten op de natuurlijke dood of moeten zij een krampachtige zelfdodingspoging doen. In de visie  van Voltooid Leven worden deze mensen nu geholpen. Ik vind het in essentie een barmhartig, maar zeker ook gedurfd, voorstel.

Er is voor mij, op dit moment, maar één, maar wel een serieuze, ‘wenkbrauwfronser’ aan het voorstel en dat is de invulling van het nieuwe beroep van ‘stervenshulpverlener’. Wie zijn deze ‘stevenshulpverleners’? Wat voor opleiding hebben zij genoten? Zijn het BIG geregistreerde hulpverleners? Zijn ze bevoegd en bekwaam in stervenshulp? Wat is hun basisopleiding? Hun bevoegdheden? Wat zijn de minimale criteria waar zij aan moeten voldoen?

In de brief van de ministers staat: ‘De rol van de hulpverlener die deze taak zal worden toebedeeld zal toegesneden zijn op het beoordelen van een verzoek. Een speciaal daartoe opgeleide stervenshulpverlener ligt voor de hand. Bij een dergelijke nieuwe beroepsgroep is te denken aan disciplines die ervaring hebben met existentiële en psychosociale problematiek en met begeleiding van mensen aan het einde van hun leven, zoals bijvoorbeeld verpleegkundigen, psychologen of artsen. Stervenshulpverleners zullen een nog te ontwikkelen (vervolg)opleiding, een kopstudie op een medische opleiding, dienen te volgen om dit beroep uit te mogen oefenen. Wij kiezen hierbij voor een medische kopstudie om daarmee te borgen dat wordt uitgesloten dat de stervenswens een gevolg is van een medische aandoening, zoals een depressie.’

De stervenshulpverlener mag dan na akkoordbevinding zelf het dodelijke middel voorschrijven: ‘Het uitschrijven van het recept voor de middelen zou kunnen gebeuren door de stervenshulpverlener een speciale bevoegdheid daartoe te geven.’

Oké, we weten dus dat de stervenshulpverlener een BIG geregistreerde hulpverlener zal zijn (hoewel nog wat vaag is wat voor en hoeveel ervaring zij moeten hebben), die bekwaam ( hij/zij is ervaren (?) en krijgt een vervolgopleiding) en bevoegd (zij mogen het dodelijke middel voorschrijven en aangeven) zijn gemaakt. Dat nu ook niet-artsen (zoals verpleegkundigen of psychologen) dit mogen, in tegenstelling tot de hulp bij zelfdoding onder de euthanasiewet, is nieuw en zeer vernieuwend en zeker gewaagd en misschien zelfs wel zorgelijk. Maar, ik houd wel van dit soort voortvarendheid. Je moet ergens beginnen en is voer voor discussie, ook buiten principiele afkeur. Of deze niet-artsen die weliswaar een medische opleiding hebben genoten dit adequaat zullen kunnen doen hangt sterk van de inhoud van de nog te ontwikkelen opleiding af. Hoe goed kunnen zij inschatten of het inderdaad klaar-met-leven is en geen depressie of andere psychiatrische hulpvraag? Wat mogen zij bijvoorbeeld doen als het dodelijke middel niet voldoende werkt zodat de klaar-met-leven-zijnde niet gelijk sterft, maar wel bewusteloos raakt? Mag dan alsnog tot actieve levensbeëindiging door injectie worden overgegaan? Door wie dan? Moet er een (huis)arts op de achtergrond bereikbaar zijn? Dan komt er overlap met de euthanasiewet, en dat wordt dan ineens heel ingewikkeld. Vragen waar nu nog geen antwoord op is, maar die zeker wel opgelost moeten zijn voordat het praktijk wordt.

Ik ben benieuwd hoe dit zal gaan lopen. Ik heb er zeker vertrouwen in. Op dit vlak hebben we wel grotere hobbels genomen in Nederland. Het is, voor de geheel onthechten onder ons,  een barmhartig initiatief waar lang voor gedebatteerd en gediscussieerd is. Alleen stellen dat dit plan een teken is van een steeds individuelere maatschappij en dat mensen elkaar maar moeten ontlasten van leegheid vind ik te kort door de bocht en te gemakkelijk. Daar komt in de praktijk niets van terecht.

Ik denk dat met name zeer ervaren, goed geselecteerde, verpleegkundigen de taak van ‘stervenshulpbegeleider’ goed zouden kunnen vervullen. ik ken nu al vele verpleegkundigen die deze moeilijke taak met verve zou kunnen vervullen. Zelfs zonder vervolgopleiding.

Instemmen of toestemmen voor orgaandonatie met het ADR-systeem? Ethische bedenkingen.

screen-shot-2016-09-16-at-08-34-26

Er blijkt onduidelijkheid te bestaan over de vraag of bij een automatisch donor registratie (ADR) systeem er nu wel of niet toestemming voor orgaandonatie moeten worden gevraagd aan de naasten van de potentiële orgaandonor.

In het huidige systeem voor orgaandonatie  in Nederland is het als volgt:

 1. Je hebt jezelf positief als orgaandonor met een ‘ja’ in het donorregister laten registreren. Dat is jouw autonome keuze. Als artsen op de intensive care het donorregister raadplegen en zij vinden deze keuze, dan moeten zij de naasten van de patiënt hiervan op de hoogte stellen en vragen zij instemming met orgaandonatie. Geen toestemming (want dat heeft de potentiële donor al gegeven) maar instemming. Dat is een duidelijk verschil. Deze toestemming van de potentiële orgaandonor wordt ook wel expliciete toestemming genoemd. Nadrukkelijke toestemming. Weigeren naasten, in een uitzonderlijk  geval, in te stemmen, dan gaan artsen, ondanks de expliciete toestemming niet over tot orgaanuitname, uit respect voor de naasten. Volgens sommigen hebben de naasten helemaal geen recht om te weigeren, maar in de praktijk respecteren we het doorgaans wel.
 2. Je hebt jezelf geregistreerd als orgaandonor met de keuze ‘ik laat dat aan mijn naasten of een bepaalde persoon over‘. In dat geval geef je geen toestemming zelf, maar laat je dat aan anderen over. De arts moet in zo’n geval toestemming vragen aan de naasten. De naasten geven de eindbeslissing, waar de hulpverleners zich dan aan houden.
 3. Je hebt jezelf geregistreerd als niet-orgaandonor met een ‘nee’ in het register. In dat geval vragen de artsen geeneens om in-of toestemming , want de potentiële orgaandonor heeft expliciet geweigerd. 
 4. Er is niets vastgelegd in het register door de potentiële orgaandonor. In zo’n geval vragen de artsen om toestemming voor uitname van de organen.

In een automatisch donor registratiesysteem (‘geen-bezwaar-systeem’) werkt het anders. In dit systeem is iedereen potentiële orgaandonor, tenzij je ‘nee’ hebt laten vastleggen. In zo’n systeem kunnen mensen ook expliciet toestemming geven voor orgaanuitname of expliciet weigeren. Dat is volkomen helder, en de artsen zullen bij geregistreerde toestemming vragen om instemming tot uitname en vervolgens, als de naasten instemmen, overgaan tot orgaanuitname. En bij weigering de behandeling staken, waarna de patiënt komt te overlijden zonder orgaandonatie. Daarnaast bestaat er in dit systeem nu een andere categorie: ‘geen bezwaar’. De overheid heeft de burger de kans gegeven (door brieven te sturen) om zich te laten registreren met een ‘ja’ of ‘nee’. Doet de burger dat niet, dan is hij automatisch orgaandonor. Dat heet impliciete toestemming. Zonder nadrukkelijk ‘ja’ te zeggen stem je toch toe tot de onderhavige handeling (orgaandonatie). Het idee van ‘Wie zwijgt stemt toe‘. Dit is zeker een aantrekkelijk systeem, omdat dat volgens sommigen veel meer orgaandonoren, met meer duidelijkheid over de wil van de donoren,  zal gaan opleveren.  In het geval van impliciete toestemming (‘geen bezwaar’) zouden de artsen, net als bij expliciete toestemming (‘ja registratie’) in een gesprek om instemming tot orgaandonatie moeten vragen aan de naasten, niet meer tot toestemming, want dat heeft de potentiële orgaandonor al impliciet gedaan.  Een veronderstelde toestemming. Weigeren de naasten de instemming, dan gaat, net zoals bij expliciete toestemming, de orgaanuitname niet door. Het vragen van toestemming bij geen-bezwaar haalt, lijkt mij, de kern uit het ‘geen-bezwaar-systeem’.

In theorie is dit een zeer aantrekkelijk systeem. Je weet immers van iedereen hoe hij/zij erover denkt. Althans zo lijkt dat. Maar ethisch is het echter niet geheel onproblematisch omdat je nooit zeker weet of de betreffende patiënt wel echt impliciet toestemming geeft voor de orgaanuitname. Dat is zorgelijk. Toestemming voor orgaandonatie betekent ook toestemmen voor de hele donorbehandeling en alle consequenties van dien voor het verloop van de stervensfase.

Daarnaast: Heeft de patiënt wel begrepen wat hij moet doen? Er zijn vele heldere confounders te bedenken (slecht Nederlands begrijpende allochtonen, mensen met geestelijke beperking, laaggeletterden, etc). Daar zal allereerst rekening mee gehouden moeten worden. Hier zullen aparte campagnes voor opgezet moeten worden om deze mensen te kunnen bereiken. Dat zal nog veel inspanning kosten. Daarnaast zullen naasten van de patiënt niet zeker weten of de patiënt impliciet heeft toegestemd (ik zwijg, dus stem toe).

‘Geen bezwaar’ is in de kern geen impliciete toestemming maar veronderstelde toestemming. Het is dan ook geen echte donatie, in de zin van een gift door de persoon, meer. Het is een veronderstelde gift. En dat is de reden waarom ik het voorgestelde systeem ethisch gezien, vanuit de donatiekant, toch wel problematisch en niet geheel vanzelfsprekend vind. Het gebruiken van mensen als middel in het voordeel van anderen en niet als doel in zichzelf, zoals de filosoof Immanuel Kant een paar honderd jaar geleden in zijn categorisch imperatief als immoreel voorstelde komt dan wellicht dicht in de buurt.

Het huidige systeem van impliciete toestemming of weigering geeft in beide systemen glasheldere  duidelijkheid over deze twee categorieën. Bij de grote groep die zich niet hebben geregistreerd gaan we in het huidige systeem gesprek met de naasten, empathisch en begripvol, in in goed overleg en na goede uitleg geven zij wel- of geen toestemming. Sommigen geven dan geen toestemming. Het is niet aan ons, of wie dan ook, om daar over te oordelen in de zin van goed of niet goed.

Als het ADR systeem wordt ingevoerd in Nederland zullen, vermoed ik, de meeste hulpverleners toestemming blijven vragen en niet om instemming. Zeker als de naasten niets wisten van een impliciete toestemming (geen bezwaar). Het is mij te gemakkelijk om te stellen dat iedereen maar had moeten opletten. Het is nog niet gezegd dat het nu allemaal gemakkelijker wordt, omdat we van een ieder weten hoe of wat.

Orgaandonatie is een zeer ingrijpende gebeurtenis voor de naasten van de patiënt. In het ADR systeem zouden we alleen om instemming moeten vragen, dat maakt het gesprek in zo’n dramatische situatie wellicht  zakelijker. En dat is nu juist niet iets wat we in zo’n situatie willen. Daar zit mijn persoonlijke pijn bij dit systeem.

De mooiste uitkomst van de wetswijziging zou zijn als veel mensen een ‘ja’ of ‘nee’ (rationeel met expliciete toestemming of weigering) zouden registreren en weinig mensen als ‘geen bezwaar’ geregistreerd zouden moeten worden. Maar helaas zijn mensen niet zo rationeel dat ze een duidelijke keuze maken. De meeste zullen passief blijven. Al in 2010 bleek uit het promotieonderzoek van dr.mr. R. Coppen dat een ander toestemmingsysteen niet meer donoren zal opleveren in Nederland (http://www.communicatieonline.nl/nieuws/voorlichting-over-orgaandonatie-moet-mensen-aan-het-denken-zetten).

screen-shot-2016-09-17-at-19-17-19

Dat in reactie op het wetsvoorstel duizenden zich met een ‘nee’ hebben laten registreren zegt mij niet veel. Immers vele miljoenen hebben niets gedaan en dat zegt uiteraard veel meer.En wellicht hebben veel deze nee-zeggers dit gedaan gedaan uit weerwil tegen overheid-bemoeinis en niet als weerwil tegen orgaandonatie.

Ik ben al meer dan dertig jaar een voorstander van postmortale orgaandonatie en orgaantransplantatie. Dit goed, en moreel te verantwoorden, te laten verlopen gaat mij aan het hart. Met name de ethische aspecten van de praktijk en regelgeving van postmortale orgaandonatie hebben sinds 1980 mijn professionele interesse. Mijn persoonlijke ethische bedenkingen over de uitwerking van een ADR-systeem op Nederlandse intensive care afdelingen heb ik afgelopen donderdag in een opinieartikel de NRC verwoord. Ik maak mij dan vooral ethische zorgen over de interpretatie van ‘geen bezwaar’ door familieleden en de hulpverleners in de praktijk als het ADR systeem is ingevoerd in de praktijk. Ik erken als geen ander dat wij moeten zoeken naar mogelijkheden om het proces van orgaandonatie te verbeteren. Een poging om tot meer duidelijkheid te komen over de wil  van de burgers zou invoering van het ADR-systeem kunnen zijn. Maar, zoals we weten vanuit de massapsychologie: van de meeste mensen zullen we echt geen rationele beslissing te weten komen. Ook de voorgestelde campagnes zullen geen invloed hebben op hen die rationeel al lang besloten hebben en zullen slechts weinigen echt imponeren en de meeste zal het ontgaan in de overkill aan informatie die op ons af komt elke dag.

Ik ben sceptisch over de uitkomst van de mogelijke invoering van een ADR-systeem in Nederland (al meer dan vijf jaar geleden, in 2011, schreef ik hier op mijn website een kritische blog over) en maak mij zorgen over de uitwerking in de praktijk, zoals hierboven weergegeven.

De tijd zal het leren.

‘Geen bezwaar’ tegen de zakelijkheid?

schermafbeelding-2016-09-14-om-09-13-57
Foto: Jerry Lampen, ANP

Twee patiënten op de IC. De eerste een 53-jarige vrouw die plots onder de douche onwel is geworden en vlak daarna comateus op de badkamervloer werd gevonden door haar 15-jarige zoon. Toen de ambulance kwam moest zij, vanwege onvoldoende ademhaling, worden geïntubeerd (een beademingsbuis in haar luchtpijp worden ingebracht) en aangesloten worden op een beademingsapparaat. Met spoed werd zij naar het ziekenhuis gereden. Op de de gemaakte CT-scan van haar hersenen bleek het catastrofale van de bloeding uit een aneurysma (uitstulping van een slagader) van de slagader die over de hersenstam loopt. Zij werd op onze intensive care opgenomen. Haar 54-jarige man, haar 15-jarige zoon en 17-jarige dochter zitten aangeslagen naast haar bed. Wij hebben geen goed nieuws te brengen. Hoogst waarschijnlijk is de bloeding fataal. Wij hopen, met hen, eigenlijk tegen beter weten in op verbetering. De zoon van de vrouw schuift met zijn afgesleten Nike’s over het ziekenhuis marmoleum. De dochter zit met haar iPhone in haar hand met rooddoorlopen ogen naar het bed van haar moeder en houdt haar reactieloze hand vast.

De andere patiënt is een 19-jarige jongen. Samen met twee vrienden was hij wezen stappen en rond 01.00 uur met zijn Volkswagen Golf uit de bocht gevlogen en over de kop geslagen. Eén van de vrienden was ter plekke overleden, de andere vriend was er met een gebroken onderbeen vanaf gekomen, maar de 19-jarige jongen had een ernstig schedelhersenletsel en een ingeklapte long. Het MMT-team had hem ter plaatste geïntubeerd en gestabiliseerd. Op de CT-scan van de hersenen die na aankomst in ons ziekenhuis werd gemaakt was diffuse zwelling van de hersenen en waren meerdere grote contusiehaarden (kwetsuren van het hersenweefsel), onder andere bij de hersenstam, zichtbaar. Wij namen hem op de intensive care op. Inmiddels waren zijn ouders en jongere zusje aangekomen in het ziekenhuis. Wij hebben geen goed nieuws te brengen. Hoogst waarschijnlijk is het letsel fataal. Wij hopen, met hen, eigenlijk tegen beter weten in op verbetering. De moeder huilt onophoudelijk. De vader is kwaad, vooral op zichzelf en maakt zichzelf verwijten over de aankoop van de Volkswagen. Het zusje snapt het allemaal niet en kijkt glazig voor haar uit. Ze App’te net naar haar beste vriendin dat haar broertje aan het doodgaan is. De vriendin dacht dat ze een ongepaste grap maakte.

Twee typische potentieel-hersendode donoren. Zo zien we er een aantal per jaar, niet veel, en steeds minder door effectieve preventie en behandeling. Hersendood is een ongewenste uitkomst van intensive care en het lukt ons goed om deze uitkomst te voorkomen. Dat is een groot goed, maar is wel dramatisch voor de wachtenden op een donororgaan. Orgaandonoren zijn er daarom steeds minder.

Een dag later is het helaas, ondanks alle inspanningen, duidelijk dat beide patiënten hoogst waarschijnlijk hersendood zijn. Alle hersenstamreflexen zijn uitgevallen, er is een diep coma, en geen spontane ademhaling meer. Alleen aanvullend onderzoek, een elektro-encefalogram, moet de hersendood nog bevestigen. We kijken in het donorregister of en hoe zij geregistreerd staan. In alle gevallen gaan we in gesprek gaan met de familieleden. Staat de patiënt met een ‘nee’ geregistreerd, dan zullen we aan de familieleden mededelen dat wij vanwege het catastrofale letsel de behandeling zouden staken, de dood als gevolg. Bij een ‘ja’-registratie zullen we dit meenemen in het gesprek over toestemming tot orgaandonatie. Laat de patiënt het over aan zijn naasten of staat hij/zij niet geregistreerd dan zullen we in een gesprek, na uitvoerige uitleg over hersendood en het proces van orgaandonatie, de naasten vragen om toestemming voor orgaanuitname.

Wij hebben in het donorregister gekeken en beide patiënten staan niet als potentiële orgaandonor geregistreerd. De vraag om orgaandonatie is alleen dan succesvol te noemen, los van wel- of geen toestemming, als de naasten het gevoel hebben dat de artsen en verpleegkundigen empathisch en betrokken bij het intense leed dat de veelal jonge naasten doormaken het gesprek ingaan. Zonder belangen. Sommige van de naasten van deze patiënten kunnen het niet aan, begrijpen het intense leed dat hun lief en hen plots treft niet, kunnen er niet meer bij hebben, willen verdere beschadiging van het lichaam van hun lief voorkomen en zeggen verscheurd  ‘nee’ tegen orgaandonatie. Wij, als behandelaars, laten het dan zo. Respecteren dat. En zo hoort dat. Orgaandonatie is niet zo vanzelfsprekend als de mensen ‘die het spel niet spelen’ (lees politici) veelal denken. In de laatste 36 jaar heb ik vele van deze families gezien. Het leed is vrijwel altijd hetzelfde. En het is altijd godverlaten intens. De potentiële orgaandonoren zijn vrijwel altijd mensen in het begin of in de bloei van hun leven die plots uit een onbeschaduwd bestaan worden weggerukt. Hier past geen zakelijkheid, dat is totaal ongepast. Hier past alleen oprechte compassie en empathie.

Gisteren is in de tweede kamer besloten tot een soort van automatisch donorschap. De onaflatende queeste van D66 Pia Dijkstra heeft succes gehad. Met één stem verschil is het er door heen gekomen. Nu de eerste kamer nog. Als je je, volgens dit voorgestelde systeem, niet als bezwaarhebbend laat registreren wordt je als ‘als geen bezwaar hebbend’ geregistreerd en zouden artsen in principe kunnen overgaan tot orgaanuitname na vaststelling van de hersendood of na een gecontroleerde hartstilstand. Wij zouden in het gesprek met de verscheurde naasten hen moeten mededelen dat hun lief als ‘geen bezwaar hebbend’ geregistreerd staat en daarom donor kan worden. Zij kunnen dan nog wel tot uitname van de organen weigeren. Maar ‘geen bezwaar’ is helemaal niet wat de betrokken patiënt heeft laten registreren! Die heeft namelijk niets laten vastleggen, zeker niet bewust ‘geen bezwaar’ geuit. Dat is slechts invulling! Maar, hij/zij heeft de kans gehad dat te doen, zullen de voorstanders van dit zakelijke systeem zeggen. Voorbijgaand aan de redenen en achtergronden voor deze ‘laksheid’ of weerwil. Die er zeker zijn. Ik vind dit daarom een zakelijk systeem. Altijd al gevonden.

Bij een catastrofaal drama dat voorafgaat aan de potentiele orgaandonatie, een plotse desastreuze bloeding rond de hersenen of een onverwacht vreselijk ongeval resulterend in de hersendood, past absoluut geen ‘zakelijkheid’, en zeker geen invulling van een veronderstelde mening.

Daarom snap ik weinig van het grote enthousiasme dat gisteren de media ineens beheerste. Een ‘overwinning’ werd het genoemd; ‘eindelijk is het leed voor de wachtenden op orgaan over!’. Pia Dijkstra zat met tranen in haar ogen: ‘Ik moet maar denken aan al die patiënten’ zei zij met emotie in haar stem. Een deel van de patiënten dan wel, alleen de ontvangers, in de illusie dat door haar systeem iedereen op de wachtlijsten getransplanteerd zou kunnen worden. Haar systeem brengt echter helaas een ongewenste zakelijkheid in het groteske leed dat artsen en verpleegkundigen op de intensive care afdelingen meemaken. En zakelijkheid is daar zeer ongepast. Haar systeem benadrukt dan ook het standpunt dat we mensen zouden kunnen gebruiken als middel en niet (meer) als doel in zichzelf. Een middel in het voordeel van anderen buiten de patiënten en diens door intens leed verscheurde naasten. Dat is het dehumaniseren van stervende patiënten tot een verzameling van bruikbare organen waar we gewoon over kunnen beschikken. Verbijsterend vind ik dit en ik weet echt wel waar ik over praat. Ik heb tegenover honderden van deze kapotgeslagen mensen gezeten terwijl wij de hersendood uitlegden en vroegen om toestemming voor uitname van de organen.Mensen hebben hele valide redenen om nee te zeggen en voor anderen gaat het ons gewoon niet aan waarom ze nee zeggen.

Er is leed aan twee kanten van de medaille, aan de kant van de wachtenden op een donororgaan én aan de kant van de potentiële orgaandonor op de intensive care.  Nederlanders laten zich niet zo graag de les lezen. Waar ik bang voor ben is, hoewel dit kristallen bol kijken is, dat er misschien wel eens meer nee-zeggers zich gaan registeren. En daar zijn de wachtenden op een donororgaan echt niet mee gebaat. En in de praktijk? Ik denk dat de meeste artsen en verpleegkundigen in geval van een ‘geen bezwaar’ potentiële orgaandonor nog steeds het gesprek aangaan met de naasten over hun lief. Empatisch, met compassie, zoals het hoort. Laten we gewoon blijven praten met elkaar en elkaar respecteren om onze argumenten en deze niet gaan invullen voor elkaar. Orgaandonatie is een groot goed, dit systeem gaat dat, vrees ik,  niet beter maken. En dat is een verlies!

 

Het verschil tussen orgaandonor willen zijn en werkelijk orgaandonor worden

dr Erwin J.O. Kompanje

Screen Shot 2015-02-09 at 14.04.26 Onlangs verscheen de ‘bevolkingstrend’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het donorregister onder de titel ‘Het donorregister: wie doet mee en wie niet?’. In het donorregister kan iedere Nederlander van 12 jaar en ouder vastleggen of hij wel of niet orgaandonor wil zijn na de dood of wie daarover mag beslissen. Op 1 januari 2014 waren 5.768.746 Nederlanders (dat is 39,5%) geregistreerd en 8.841.379 Nederlanders (dat is 60,5%) niet. Van de meeste Nederlanders weten we dus niet hoe zij over postmortale orgaandonatie denken. Orgaandonoren komen alleen voor op een intensive care afdeling. Zij zijn doodverklaard na vaststelling van de hersendood waarna organen kunnen worden uitgenomen of er is voornemen om de behandeling te staken waarna de patiënt na een circulatiestilstand dood verklaard wordt en bepaalde organen kan doneren. Bij veel patiënten weten artsen en verpleegkundigen op de IC niet wat de patiënt had gewild en zullen…

View original post 390 woorden meer